Line: @WATCHBKK.COM
วันอาทิตย์, 3 มีนาคม 2567

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการให้บริการ

วอชบีเคเค.คอม ขอขอบพระคุณท่านผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่เข้ามาเยี่ยมชมและใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของ วอชบีเคเค.คอม เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไซต์ของ วอชบีเคเค.คอม โดยสังเขปดังนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy notes)

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้หรือ ใช้ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ควบคุมการทำงาน ผ่านเว็บไซต์ของ วอชบีเคเค.คอม ทั้งหมดนั้น ท่านยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิ และกรรมสิทธิ์ของ วอชบีเคเค.คอม ซึ่ง วอชบีเคเค.คอม จะให้ความคุ้มครองความลับ ดังกล่าวอย่างดีที่สุด อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านควรปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไข การให้บริการของ เว็บไซต์ของ วอชบีเคเค.คอม โดยเคร่งครัด

ข้อมูลส่วนบุคคล1. ข้อมูลส่วนบุคคล

วอชบีเคเค.คอม เก็บข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก เป็นความลับสูงสุด จะใช้เพื่อนำเสนอเนื้อหาและบริการ ให้ตรงกับความต้องการและ ความสนใจของท่าน เป็นหลัก

ข้อมูลสมาชิก2. การใช้ข้อมูลสมาชิก

ข้อมูลของท่านสมาชิก จะไม่มีการเปิดเผยไปยังกลุ่มบุคคลที่ 3 แต่ประการใด โดย วอชบีเคเค.คอม จะนำเสนอโฆษณา อาจจะอยู่ในรูปแบบของแบนเนอร์ และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งทาง วอชบีเคเค.คอม จะจัดส่งถึงสมาชิก ทุกๆ เดือน หรือแล้วแต่โอกาส โดยท่านสมาชิก มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกการรับโฆษณาต่าง ๆ ได้ทุกเมื่อ โดยไม่มีข้อยกเว้น

การเปิดเผยข้อมูล3. การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ

วอชบีเคเค.คอม เก็บข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก เป็นความลับสูงสุด จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้

3.1 วอชบีเคเค.คอม จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสมาชิก ต่อพันธมิตรทางธุรกิจและผู้ให้การสนับสนุนทางธุรกิจ ตามที่ วอชบีเคเค.คอม เห็นสมควร

3.2 วอชบีเคเค.คอม มีสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลใดๆ หากข้อมูลนั้น เป็นที่ต้องการในทางกฎหมาย โดยการเปิดเผยนั้นมีความจำเป็นต่อ – กระบวนการทางกฎหมาย

3.3 ในกรณีที่สมาชิก ละเมิด ฝ่าฝืน และไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการ ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูก จารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (hack) หรือสูญหาย เสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัย หรือไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น วอชบีเคเค.คอม ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธ ความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด

Term of Servicesข้อตกลงการใช้บริการของเว็บไซต์ (Term of Services)

1. รายละเอียดข้อมูลของสินค้าภายในเว็บไซต์

ข้อมูลของสินค้าภายในเว็บไซต์ซึ่งมีปริมาณมาก ก่อนจะนำขึ้นแสดงในหน้าเว็บไซต์ ทางวอชบีเคเค.คอม ได้มีการตรวจสอบแก้ไข โดยเจ้าหน้าที่ของวอชบีเคเค.คอม ก่อนเสมอ แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปริมาณของเนื้อหาและรายละเอียดมีจำนวนมากดังกล่าว จึงอาจมีข้อบกพร่องได้ ทาง วอชบีเคเค.คอม จึงขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปฏิเสธ รายการสินค้าที่มีข้อผิดพลาดและตรวจพบได้ในภายหลัง

2. การให้ข้อมูลของผู้ใช้บริการเว็บไซต์แห่งนี้

ผู้ใช้บริการสามารถส่งข้อมูลขึ้นเว็บไซต์เพื่อแสดงความคิดเห็นในตัวสินค้า รวมถึงการให้ อีเมล์และการส่ง อีเมล์ จากผู้ใช้บริการท่านหนึ่งท่านใดไปยังอีเมล์ของผู้ใช้บริการท่านอื่นๆ โดยผู้ใช้บริการยืนยันว่า จะไม่ใช้ภาษาที่ไม่สุภาพ ส่อเสียด ข่มขู่ หรือแอบอ้าง บุคคล องค์กรใดๆ ที่จะทำให้เกิดความเข้าใจผิดกับผู้ใช้บริการท่านอื่นๆ ข้อมูลที่แสดงขึ้นที่หน้าเว็บไซต์จะผ่านการตรวจสอบในระดับหนึ่ง โดยทางวอชบีเคเค.คอมขอสงวนสิทธิ์ในการลบ หรือแก้ไขข้อความใดๆก็ตามโดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล และมิได้หมายความว่า ทางวอชบีเคเค.คอม ยอมรับ หรือ ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลใดๆของผู้ใช้บริการที่แสดงขึ้นบนเว็บไซต์หรือมีส่วนร่วมในการกระทำดังกล่าวแต่ประการใด

3. การสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบตะกร้าสินค้า

การเลือกสินค้าและสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบตะกร้าสินค้า ลูกค้าจะได้ใบสั่งซื้อ และเลขที่ใบสั่งซื้อ เพื่อใช้อ้างอิงในการดำเนินการต่อระหว่างลูกค้ากับทางวอชบีเคเค.คอม ซึ่งเลขที่ใบสั่งซื้อดังกล่าว ทางวอชบีเคเค.คอมไม่ถือเป็นข้อผูกมัดหรือเป็นสัญญาใดๆ ทั้งลูกค้าและวอชบีเคเค.คอมสามารถที่จะยกเลิก ใบสั่งซื้อใดๆก็ ได้ เมื่อยังไม่มีการชำระเงิน โดยถ้าสินค้าที่เลือก ตามใบสั่งซื้อที่ชำระเงินแล้วใบใดหมด วอชบีเคเค.คอมขอสงวนสิทธิ์ในการขอคืนเป็นเงินตามมูลค่าของสินค้าที่หมดนั้น หรือ เปลี่ยนสินค้าในมูลค่าใกล้เคียงเมื่อได้รับความยินยอมจากลูกค้า

วอชบีเคเค.คอม จะเก็บข้อมูลใบสั่งซื้อไว้เป็นเวลา 30 วัน นับจากวันที่ทำการสั่งซื้อผ่านระบบตะกร้าสินค้า หากไม่มีการแจ้งแสดงหลักฐาน หรือบอกกล่าวการชำระค่าสินค้าตามมูลค่าในใบสั่งซื้อนั้นๆด้วยวิธีการตามที่วอชบีเคเค.คอมกำหนดไว้ ทางวอชบีเคเค.คอมจะยกเลิกข้อมูลใบสั่งซื้อเมื่อครบกำหนดทันที วอชบีเคเค.คอมจะยอมรับการชำระค่าสินค้าต่อเมื่อมีการแจ้งบอก และแสดงหลักฐานการชำระเงินตามวิธีที่วอชบีเคเค.คอมกำหนดไว้เท่านั้น

วอชบีเคเค.คอม แนะนำให้ลูกค้าชำระเงินภายใน 3 วัน หรือเร็วที่สุด เพราะสต๊อกสินค้าหมุนเวียนไม่แน่นอน ในรายการสินค้าที่ซ้ำกัน ลูกค้าสั่งเหมือนกัน จะจัดส่งให้ตามลำดับการแจ้งและตรวจสอบการชำระเงินก่อนหลังเป็นหลัก

ในกรณีที่สั่งซื้อแล้วชำระเงินช้า และสินค้าขาดสต๊อก วอชบีเคเค.คอม จะดำเนินการสอบถามไปยังลูกค้า แนะนำสินค้าคุณภาพใกล้เคียง หรืออื่นๆ ตามเหมาะสม ถ้ามีกำหนดสินค้าเข้าสต็อกก็จะแจ้งระยะเวลาที่ต้องรอ และส่งสินค้า นอกจากนี้หากลูกค้าต้องการให้ส่งเงินกลับก็สามารถทำได้ โดยจะหักค่าธรรมเนียมโอน 20 บาท เข้า และโอนเข้าปลายทาง ธ.กรุงศรีฯ เท่านั้น ใช้เวลา 3-7 วันทำการ

4. การจัดส่ง

การจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า วอชบีเคเค.คอม ใช้บริการของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ระยะเวลาในการจัดส่งนั้นกำหนดไว้โดยการประมาณ ขึ้นอยู่กับการนำส่งของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

ในกรณีที่อยู่ปลายทางไม่ถูกต้อง สินค้าตีกลับ หากเป็นความผิดพลาดที่เกิดจากการให้ข้อมูลที่อยู่ปลายทางของลูกค้าผ่านระบบ หรือลูกค้าไม่ไปรับสินค้าตามที่ไปรษณีย์กำหนดตามใบแจ้ง และสินค้าตีกลับ ลูกค้าจะต้องจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งซ้ำ

5. การรับประกันสินค้า

สินค้าที่จำหน่ายในเว็บไซต์เป็นสินค้ามีคุณภาพจากผู้ผลิต หากกรณีที่ สินค้าที่ลูกค้าได้รับมีปัญหาข้อบกพร่องหรือเสียหาย อันเนื่องมาจากการผลิต ท่านสามารถติดต่อกลับมาที่ วอชบีเคเค.คอม เพื่อแจ้งปัญหาของสินค้า ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า โดยทาง วอชบีเคเค.คอม ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับเปลี่ยน หรือรับคืนสินค้าในกรณีที่สินค้าไม่ได้บกพร่องหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการผลิต เช่น การเลือกสินค้าผิด และ หากสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนนั้นหมด ไม่สามารถหาสินค้านั้นๆมาเปลี่ยนได้ วอชบีเคเค.คอมจะจัดหาสินค้าที่มีราคาใกล้เคียงชดเชยให้แทน ทั้งนี้การพิจารณาจากฝ่ายตรวจสอบของ วอชบีเคเค.คอม ถือเป็นที่สิ้นสุด

6. ข้อมูลการชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิต

การเลือกชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิตนั้น ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับบัตรเครดิตของท่านจะกระทำในหน้าเว็บไซต์ของธนาคารโดยตรง โดยทางธนาคารจะทำตรวจสอบและทำการอนุมัติเอง ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับบัตรเครดิตของท่านจะไม่มีการจัดการผ่านหรือจัดเก็บไว้ที่ระบบของวอชบีเคเค.คอม แต่อย่างใด ทางวอชบีเคเค.คอมจะยอมรับว่าการชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิตว่าสำเร็จเสร็จสิ้น ก็ต่อเมื่อมีการแจ้งผลอนุมัติจากธนาคารหรือผู้ให้บริการรับชำระ มายังวอชบีเคเค.คอมแล้วเท่านั้น ทางวอชบีเคเค.คอมขอสงวนสิทธิ์ในการขอและให้ข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อจำเป็นที่ต้องมีการตรวจสอบ

ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย (Copyright notes)

วอชบีเคเค.คอม ขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการ ทั่วไปทราบว่า ข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา ส่วนประกอบทั้งหมดของเว็บไซต์ เป็นงานอันได้รับ ความคุ้มครอง ตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ของไทยโดยชอบด้วยกฎหมายของ วอชบีเคเค.คอม แต่เพียงผู้เดียวหากบุคคลใด ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ ทางการค้าหรือ ประโยชน์โดยมิชอบ ไม่ว่าโดยประการใด ๆ จากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการ ทั่วไปทราบว่า ข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา ส่วนประกอบทั้งหมดของเว็บไซต์ เป็นงานอันได้รับ ความคุ้มครอง ตามกฎหมายทรัพย์สิน วอชบีเคเค.คอม วอชบีเคเค.คอม จะดำเนินการตามกฎหมาย กับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที

error: Content is protected !!