Line: @WATCHBKK.COM
วันเสาร์, 15 มิถุนายน 2567

นโยบายคุ้มครองสิทธิลำหรับลูกค้าผู้บริโภคที่เป็นเด็กและเยาวชน

(Child & Youth Right Protection Policy) :


เว็บไซต์ ของเรา www.watchbkk.com ให้ความสำคัญและคำนึงถึงผู้บริโภควัยเด็กและเยาวชน ดังนั้น สินค้าที่เราคัดเลือกมาจำหน่ายบนเว็บไซต์ นอกจากเราจะพยายามคัดกรองสินค้าที่ดีมีคุณภาพและเหมาะสมกับเพศและวัย แล้ว เรายังได้กำหนดมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองสิทธิ สำหรับลูกค้าผู้บริโภคที่เป็นผู้เยาว์และเยาวชน ดังนี้ :

 

1. สินค้าที่จำหน่ายบนเว็บไซต์ โดยพื้นฐานจะเป็นสินค้าที่เหมาะสำหรับ กลุ่มลูกค้าตั้งแต่ อายุ 15 ปี ขึ้นไป และ/หรือ กลุ่มลูกค้าผู้มีอายุครบในเกณฑ์บรรลุนิติภาวะแล้ว จึงจะสามารถสั่งซื้อได้

2. แม้ว่าสินค้าที่จำหน่ายบนเว็บไซต์ของเรา ในบางประเภท บางชนิด หรือ บางรายการ อาจจะได้รับการระบุบนสลากกำกับสินค้าว่า เหมาะสมกับลูกค้าในกลุ่มอายุ ที่ต่ำกว่าเกณฑ์ 15 ปี ที่กำหนดในข้อ 1 แต่ ตัวลูกค้ามีอายุไม่ถึงเกณฑ์ ที่กำหนดบนเว็บไซต์ของเรา ก็ไม่สามารถจะสั่งซื้อสินค้านั้น ๆ ได้

3. การสั่งซื้อสินค้าโดยลูกค้าที่เป็นเด็กหรือผู้เยาว์ ผ่านเว็บไซต์ของเรา อาจ ได้รับการอนุญาตให้กระทำได้ เว้นแต่ในกรณีที่ ลูกค้าที่เป็นเด็กและเยาวชน นั้น แม้ว่า อายุและเงื่อนไขจะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ทั้งข้อ 1 และ 2 แต่มีความประสงค์จะสั่งซื้อสินค้าหรือใช้บริการ จะต้องมีจดหมายรับรองว่า ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองของลูกค้าที่เป็นเด็กหรือเยาวชนมายืนยัน ความรับผิดชอบในการสั่งซื้อสินค้านั้น ๆ ของเด็กและเยาวชนในปกครอง ว่าได้รับความเห็นชอบ หรือ ได้รับความยินยอมจากท่านผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร และผู้ปกครองสละสิทธิในการเรียกร้องความรับผิดชอบใดใดจากทางเว็บไซต์ของเรา หากถูกนำไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม หรือ หากเกิดความเสียหายใดใดขึ้น

หาก ผู้ปกครองสามารถยอมรับเงื่อนไขข้างต้นได้ เพื่อสั่งซื้อสินค้าให้กับเด็กและเยาวชนในปกครองของท่าน ท่านสามารถจัดส่งจดหมายรับรองของผู้ปกครองมาได้ โดยส่งมาทางอีเมล์ ที่ info@watchbkk.com

4. เราไม่รับผิดชอบใดใดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก กรณีที่ เด็ก เยาวชน หรือ บุตรหลานในปกครองของท่าน มีพฤติกรรมในเชิงทุจริต หรือ แอบอ้างข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือ ปลอมแปลงข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ปลอมแปลงข้อมูลส่วนตัว ปลอมแปลงอายุ แอบอ้างข้อมูลผู้ปกครอง นำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ปกครอง ได้แก่ นำข้อมูลบัตรประชาชน นำข้อมูลบัตรเครดิต ของ ผู้ปกครอง บิดา มารดา ญาติผู้ใหญ่ มาใช้ในการกระทำธุรกรรมเพื่อสั่งซื้อสินค้า

5. มาตรฐานทางจริยธรรมในการประกาศสิทธิการคุ้มครองผู้บริโภควัยเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับการรับข้อมูลข่าวสาร : เว็บไซต์ ของเราจะหลีกเลี่ยงการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนการโฆษณาสินค้าที่ไม่เหมาะสมหรือเกินจริงสำหรับเด็กและผู้เยาว์ และจะหลีกเลี่ยงเนื้อหาที่เกี่ยวกับความรุนแรง การล่วงละเมิดทางเพศ หรือ เนื้อหาอื่น ๆ ที่ไม่เหมาะสมกับผู้บริโภคที่เป็นเด็กและเยาวชน

หาก ท่านพบเห็น ข้อมูล ข่าวสาร การโฆษณา หรือ เนื้อหาใด ที่ไม่เหมาะสม ท่านสามารถแจ้งให้ทางเราทราบ เราจะแจ้งให้ทาง ผู้ดูแลระบบ หรือ เว็บมาสเตอร์ ของเรา ดำเนินการลบ เนื้อหา โฆษณา หรือ หน้าเว็บเพจ ที่ไม่เหมาะสม นั้น ๆ ออกไป โดยท่านสามารถแจ้งเข้ามาได้ที่ : info@watchbkk.com

error: Content is protected !!